THE IDIOT. RETURN
Phantasmagoria in three acts based on the NOVEL by F. Dostoyevsky's
ST. PETERSBURG THEATER «MASTERSKAYA»
Director: Grigory Kozlov
Art director: Vasily Semyonov
Lighting designer:Aleksandr Ryazantsev
May, 2016
© 2016-2018 Nata Korenovskaya