SPIRE
W. Golding inspired performance
THE GREAT PUPPET THEATER
Director: R. Kudashov
Artist: M. Zavyalova
Lighting Designer: L. Novikova
May 2016
© 2016-2018 Nata Korenovskaya